Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten aangeboden door Ilkdesign en aangeboden aan klanten (hierna: “Opdrachtgever”).

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever.

Artikel 2 - Offertes

De overeenkomst tussen Ilkdesign en de Opdrachtgever komt tot stand op het ogenblik dat de Opdrachtgever het voorschot heeft betaald.

Artikel 3 - Prijs en betaling

De prijs voor een website omvat steeds: het opstarten van de website op basis van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal, een onderhoud met de Opdrachtgever om de werking van Webhero toe te lichten, support, een domeinnaam en de hosting van de website. De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat deze prijs jaarlijks kan worden aangepast en/of geïndexeerd.

Door de diensten te bestellen, stemt de Opdrachtgever er uitdrukkelijk mee in om elektronisch gefactureerd te worden door Webhero, tenzij er ter zake schriftelijk iets anders overeengekomen werd door de partijen.

Indien de Opdrachtgever de betaling weigert en/of terugvordert doet hij afstand van zijn website / product en zal deze onmiddellijk afgesloten worden. Indien de opdrachtgever toch zijn website / product wenst te behouden zal er een nieuwe licentie aan de actuele prijs opgestart worden en een éénmalige administratieve kost van € 50 aangerekend worden.

Voor iedere vertraging is de Opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. Daarnaast is Ilkdesign steeds gerechtigd om de website offline te halen indien de Opdrachtgever zijn betalingsverbintenis niet nakomt en na hiervoor in gebreke te zijn gesteld.

Betwistingen dienen binnen de acht werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Ilkdesign kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

Artikel 4 - Uitvoering

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt steeds naar best inzicht en best vermogen en maakt een inspanningsverbintenis uit ten aanzien van de Opdrachtgever. Indien Ilkdesign dit noodzakelijk acht heeft zij het recht om de opdracht dan wel een deel ervan naar eigen goeddunken te laten uitvoeren door een derde.

De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk om alle gegevens die noodzakelijk zijn tijdig te verstrekken, dan wel alle vragen van Ilkdesign tijdig te beantwoorden. Enige vertraging in de uitvoering te wijten aan het niet of niet tijdig meedelen van stukken kan nooit aan Ilkdesign worden ten laste gelegd. In dit geval kan Ilkdesign ook beslissen om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan het ontvangen van de nodige documenten en informatie.

Artikel 5 - Levering en termijn

In geval van een website wordt na bevestiging van de opdracht door de Opdrachtgever en Ilkdesign en na aanlevering van het vereiste materiaal door de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk gestart met de ontwikkeling van de website. 

De door Webhero aangegeven leveringstermijn is steeds indicatief en bindt Ilkdesign geenszins. Door de overschrijding van deze indicatieve leveringstermijn pleegt Ilkdesign geenszins verzuim en heeft de Opdrachtgever geen recht op opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst dan wel enige schadevergoeding.

De Opdrachtgever erkent en aanvaardt aan Ilkdesign de mogelijkheid te geven om voor promotiedoeleinden naar haar te refereren tenzij de Opdrachtgever zich hier uitdrukkelijk tegen verzet. Voorts behoudt Ilkdesign zich het recht voor om op de door haar ontwikkelde websites een bescheiden creditvermelding aan te brengen in de voetnoot van de website.

Artikel 6 - Duur van de overeenkomst en beëindiging

De overeenkomsten van Ilkdesign kunnen jaarlijks worden aangegaan. De Opdrachtgever kan de website op elk moment verhuizen naar een andere partij, maar er zijn geen terugbetalingen mogelijk.

De overeenkomst zal automatisch verlengd worden met een jaar, als ze niet door de Opdrachtgever opgezegd wordt tegen uiterlijk 3 werkdagen voor de afloop ervan, wat Ilkdesign het recht zal geven om de Opdrachtgever voor de verlengde duur de factureren.

De overeenkomst kan te allen tijde door Ilkdesign eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Opdrachtgever zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt; de Opdrachtgever in gebreke blijft de factuur van Ilkdesign te voldoen en niet reageert op de ingebrekestelling van Ilkdesign; de Opdrachtgever de website gebruikt voor doeleinden die strijdig zijn met gebruiksvoorwaarden van Ilkdesign dan wel doeleinden strijdig met de openbare orde, goede zeden of enige wettelijke verplichting, inbreuk maakt op de rechten van derden dan wel weigert om de door Ilkdesign gevraagde redelijke richtlijnen aangaande het gebruik na te leven. Ilkdesign is in dit geval nooit tot enige schadevergoeding gehouden ten aanzien van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever erkent en aanvaardt Ilkdesign te vrijwaren voor enige aanspraak van derden.

Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten

Ilkdesign behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle door haar vervaardigde ideeën, materialen, concepten,… inclusief de programmeercode in de mate waarin deze als een creatieproces in de zin van de wetgeving intellectuele eigendom kunnen beschouwd worden. Enige overdracht van enige materialen, concepten,… die door intellectuele eigendomsrechten zijn beschermd kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

De door Ilkdesign verrichte prestaties dienen steeds als middelenverbintenissen te worden beschouwd en nooit als een resultaatsverbintenis.

Ilkdesign is niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. De aansprakelijkheid van Ilkdesign zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Ilkdesign kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de Opdrachtgever dan wel het niet tijdig aanleveren ervan door de Opdrachtgever, noch voor schade veroorzaakt door defecten, virussen,… aan de systemen van de Opdrachtgever; het verlies of de diefstal van de wachtwoorden van de Opdrachtgever door zijn toedoen; het verlies aan data door toedoen of nalatigheid van de Opdrachtgever; het niet werken van hyperlinks waarnaar de Website verwijst;…

Ilkdesign stelt alles in werking om toegang te verlenen tot de Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgrade werkzaamheden uit te voeren, kan Ilkdesign echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt Ilkdesign alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen in hoofde van Ilkdesign.

De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat Ilkdesign geregeld software updates kan doen met als doel het platform naar eigen inzicht beter, performanter of veiliger te maken voor de grote meerderheid van de klanten. Deze updates kunnen bestaan uit nieuwe features of verbeteringen, uitbreidingen, beperkingen of schrappingen van bestaande features.

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe Ilkdesign te allen tijde te vrijwaren voor alle aanspraken van derden zoals bijvoorbeeld en niet limitatief: aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechten van derden, het niet respecteren van de Gebruiksvoorwaarden van Ilkdesign door de Opdrachtgever,…

Artikel 9 - Overmacht

In geval van overmacht is Ilkdesign niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Ilkdesign die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Artikel 10 - Nietigheid

Indien één of meer bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden nietig zouden worden verklaard of onuitvoerbaar zouden worden, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden niet worden aangetast.

Artikel 11 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit aanbiedingen van Ilkdesign of overeenkomsten die met haar gesloten zijn. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.